thing

thing
{θiŋ}
1. нещо, предмет, вещ
not a THING нищо, нищичко
there was hardly a THING to eat нямаше почти нищо за ядене
2. pl вещи, принадлежности, багаж, дрехи, облекло
THINGs personal/real юр. лични вещи движимо имущество/недвижимо имущество, имот
take off your THINGs свали си палтото, шапката, съблечи се
3. рl сечива, инструменти
4. рl прибори, съдове
5. нещо, работа, постъпка, въпрос, факт, случай, явление, обстоятелство
good THING сполучлива шега, остроумна забележка, добра сделка, добро/хубаво нещо
the good THINGs of life благата на живота
as a general THING изобщо
as a usual THING обикновено
the THING is that въпросът e, че
it's a good THING (that) добре че
that is not the same THING това не e едно и също
as THINGs are при сегашното положение на нещата
as THINGs go както вървят/се развиват нещата
have THINGs come to that? дотам ли e стигнала работата, дотам ли се е стигнало
6. нещо необходимо/важно/истинско и пр.
the THING, just/quite the THING, the right/very THING тъкмо това, което трябва/което се иска
a good rest is just the THING for you това, от което имаш нужда, е една хубава почивка
it is not (quite) the THING to не е прилично/прието да
the latest/last THING in hats/shoes шапки/обувки по посдедна мода
quite the THING съвсем модерно, най-модерно, по последната мода
7. човек, същество
a dear old THING стара бабка, мил/симпатичен дядка
young THING младо същество, младеж, девойка
a THING like him тип/гад като него
dumb THINGs безсловесни същества
above all THINGs преди/над всичко
well, of all THINGs! как можа да се случи (точно това/така)! да не очакваш просто! among other THINGs към/освен това, между другото
and THINGs и други такива, и подобни, и така нататък
(the) first THING най-напред, първото нещо
I'll do it (the) first THING in the morning първата ми работа утре сутрин ще бъде да направя това
(the) first THINGs first най-важните работи-най-напред
(the) last THING накрая, в последната минута, всичко друго, само не това
for one THING първо (напърво)
for one THING... for another едно че... и друго
(the) next THING след това
other THINGs being equal при еднакви във всяко друго отношение условия
no such THING нищо подобно, съвсем не, никак даже
not to know the first THING about хабер си нямам от
that's one THING certain това e едно на ръка
to do the handsome THING by отнасям се добре/внимателно към
to know a THING or two зная това-онова, не съм вчерашен, и аз разбирам нещо
to have a THING about разг. не мога да търпя/понасям, побъркан съм на (тема)
to make a good THING (out) of извличам полза от, печеля добри пари от
to make a THING of отдавам преголямо значение на, суетя се около, правя голям въпрос от, считам за много важно
well, of all THINGs! и таз хубава! it's (just) one of those THINGs такова e положението, нищо не може да се направи, не можеш да го избегнеш
to see THINGs имам халюцинации, привижда ми се, фантазирам, въобразявам си
above all THINGs преди/над всичко, повече от всичко друго
taking one THING with another като размисли човек
and another THING и още нещо
to do THINGs to действувам/въздействувам силно на/върху
to do one's THING постъпвам без задръжки/както ми e свойствено, върша/свършвам нещо, за което ме бива/което ме интересува/влече
to make THINGs worse, it started raining не стига това, ами взе, че и заваля
* * *
{din} n 1. нещо, предмет, вещ; not a thing нищо, нищичко; there was
* * *
същество; предмет; вещ; работа; нещо;
* * *
1. (the) first thing най-напред, първото нещо 2. (the) first things first най-важните работи-най-напред 3. (the) last thing накрая, в последната минута, всичко друго, само не това 4. (the) next thing след това 5. a dear old thing стара бабка, мил/симпатичен дядка 6. a good rest is just the thing for you това, от което имаш нужда, е една хубава почивка 7. a thing like him тип/гад като него 8. above all things преди/над всичко 9. above all things преди/над всичко, повече от всичко друго 10. and another thing и още нещо 11. and things и други такива, и подобни, и така нататък 12. as a general thing изобщо 13. as a usual thing обикновено 14. as things are при сегашното положение на нещата 15. as things go както вървят/се развиват нещата 16. dumb things безсловесни същества 17. for one thing ... for another едно че ... и друго 18. for one thing първо (напърво) 19. good thing сполучлива шега, остроумна забележка, добра сделка, добро/хубаво нещо 20. have things come to that? дотам ли e стигнала работата, дотам ли се е стигнало 21. i'll do it (the) first thing in the morning първата ми работа утре сутрин ще бъде да направя това 22. it is not (quite) the thing to не е прилично/прието да 23. it's a good thing (that) добре че 24. no such thing нищо подобно, съвсем не, никак даже 25. not a thing нищо, нищичко 26. not to know the first thing about хабер си нямам от 27. other things being equal при еднакви във всяко друго отношение условия 28. pl вещи, принадлежности, багаж, дрехи, облекло 29. quite the thing съвсем модерно, най-модерно, по последната мода 30. take off your things свали си палтото, шапката, съблечи се 31. taking one thing with another като размисли човек 32. that is not the same thing това не e едно и също 33. that's one thing certain това e едно на ръка 34. the good things of life благата на живота 35. the latest/last thing in hats/shoes шапки/обувки по посдедна мода 36. the thing is that въпросът e, че 37. the thing, just/quite the thing, the right/very thing тъкмо това, което трябва/което се иска 38. there was hardly a thing to eat нямаше почти нищо за ядене 39. things personal/real юр. лични вещи движимо имущество/недвижимо имущество, имот 40. to do one's thing постъпвам без задръжки/както ми e свойствено, върша/свършвам нещо, за което ме бива/което ме интересува/влече 41. to do the handsome thing by отнасям се добре/внимателно към 42. to do things to действувам/въздействувам силно на/върху 43. to have a thing about разг. не мога да търпя/понасям, побъркан съм на (тема) 44. to know a thing or two зная това-онова, не съм вчерашен, и аз разбирам нещо 45. to make a good thing (out) of извличам полза от, печеля добри пари от 46. to make a thing of отдавам преголямо значение на, суетя се около, правя голям въпрос от, считам за много важно 47. to make things worse, it started raining не стига това, ами взе, че и заваля 48. to see things имам халюцинации, привижда ми се, фантазирам, въобразявам си 49. well, of all things! и таз хубава! it's (just) one of those things такова e положението, нищо не може да се направи, не можеш да го избегнеш 50. well, of all things! как можа да се случи (точно това/така)! да не очакваш просто! among other things към/освен това, между другото 51. young thing младо същество, младеж, девойка 52. нещо необходимо/важно/истинско и пр 53. нещо, предмет, вещ 54. нещо, работа, постъпка, въпрос, факт, случай, явление, обстоятелство 55. рl прибори, съдове 56. рl сечива, инструменти 57. човек, същество
* * *
thing[uiʃ] n 1. нещо, предмет, вещ; 2. нещо, работа, постъпка, въпрос, факт, случай, явление, обстоятелство; the good \things of life благата на живота; that was a near \thing работата беше на косъм; in all \things при какви да е условия, във всички обстоятелства; a square \thing честна постъпка, честна сделка; the polite \thing разг. добро възпитание, благовъзпитаност, етичност; the real \thing разг. нещо истинско (не имитация); нещо първокачествено; as a general \thing изобщо; as a usual \thing обикновено; the \thing is that въпросът е, че; it's a good \thing (that) добре, че; it's not my \thing at all разг. това не е моя работа, това изобщо не ме интересува; as \things are при сегашното положение на нещата; as \things go както вървят работите; one of those \things неизбежна неприятност (от ежедневието); above all \things преди всичко; well, of all \things! как да се случи! тю да се не види! да не очаква човек! among other \things между другото; впрочем; ... and \things ... и подобни, и така нататък; (the) first \thing най-напред; first \thing after веднага след; (the) first \thing in the morning първата ми работа утре; first \things first най-напред, най-важното; (the) last \thing най-после, накрая, в последния момент; неочаквано, без да искам, случайно; всичко друго, но не и това; one \thing and another това (и) онова, какво ли не (още); for one \thing първо (на първо); (the) next \thing след това; other \things being equal при еднакви условия във всяко друго отношение; no such \thing нищо подобно, съвсем не; yes, that's certainly one \thing (one \thing certain) това е едно на ръка; to know a \thing or two зная това-онова (някои и други неща); не съм вчерашен; to be on to a good \thing в изгодна позиция съм; to make a \thing of 1) правя на въпрос; 2) горещя се, паля се; good \things лакомства; to make a good \thing (out) of извличам полза; печеля добри пари от; to make \things hum действам енергично, раздвижвам нещата, не оставям работата да спре; to make \things worse не стига това; to take one \thing with another като размисли човек; to see \things имам халюцинации, бълнувам; to be all \things for all men старая се да угодя всекиму; to have a \thing about s.o. or s.th. падам си по някого (нещо); to make a \thing of (about) s.th. разг. преувеличавам, изопачавам; to do o.'s own \thing разг. живея според собствените си разбирания; не обръщам внимание на хорското мнение; 3. същество, човек, създание; old \thing разг. драги (мой); a dear old \thing мил(а) старец (старица); a little \thing дете, детенце; a poor \thing сиромах, сиромахкиня, завалия; poor \thing! бедният! горкият! горкичката! горкото!; young \thing младо същество, младеж, девойка; a bright young \thing безпътен (лекомислен) младеж; spiteful \thing злобна гад, гадняр, злобар; a \thing like him тип като него; he is a mean \thing той е подлец; dumb \things безсловесни същества; 4. нещо необходимо (важно, истинско, подходящо, подобаващо); мода; the done \thing общоприето поведение; това, което е редно; just (quite) the \thing, the right (very) \thing тъкмо това, което трябва (както трябва); it is not the \thing to stare at people не е прилично да се заглеждаш в хората; this is the latest \thing in hats тази шапка е последната дума на модата; not to be (feel) at all the \thing не се чувствам никак добре; 5. pl вещи, принадлежности, багаж; дрехи, облекло; \things personal юрид. движима собственост, движимости; \things real юрид. недвижим имот, недвижимости; to pack up o.'s \things стягам си багажа, прен. тръгвам си, отивам си; I got my \things wet дрехите ми се намокриха; take off your \things свали си палтото, съблечи се; 6. pl сечива, инструменти; 7. pl прибори, съдове; tea\things чаен сервиз.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • thing — W1S1 [θıŋ] n ▬▬▬▬▬▬▬ 1¦(idea/action/feeling/fact)¦ 2¦(object)¦ 3¦(situation)¦ 4¦(nothing)¦ 5¦(person/animal)¦ 6¦(make a comment)¦ 7 the thing is 8 the last thing somebody wants/expects/needs etc 9 last thing …   Dictionary of contemporary English

 • thing — [ θıŋ ] noun count *** ▸ 1 object/item ▸ 2 action/activity ▸ 3 situation/event ▸ 4 fact/condition ▸ 5 aspect of life ▸ 6 idea/information ▸ 7 something not specific ▸ 8 someone/something young you like ▸ + PHRASES 1. ) an object or ITEM. This… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • Thing — (th[i^]ng), n. [AS. [thorn]ing a thing, cause, assembly, judicial assembly; akin to [thorn]ingan to negotiate, [thorn]ingian to reconcile, conciliate, D. ding a thing, OS. thing thing, assembly, judicial assembly, G. ding a thing, formerly also,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Thing — may refer to:In philosophy: * An object (philosophy), being, or entity * Thing in itself (or noumenon ), the reality that underlies perceptions, a term coined by Immanuel KantIn history: * Thing (assembly), also transliterated as ting or þing , a …   Wikipedia

 • thing — 1 matter, concern, business, *affair 2 Thing, object, article are comprehensive terms applicable to whatever is apprehended as having actual, distinct, and demonstrable existence. They vary, however, in their range of application. Thing is the… …   New Dictionary of Synonyms

 • thing — thing1 [thiŋ] n. [ME < OE, council, court, controversy, akin to Ger ding, ON thing (orig. sense, “public assembly,” hence, “subject of discussion, matter, thing”) < IE * tenk , to stretch, period of time < base * ten , to stretch >… …   English World dictionary

 • thing — (n.) O.E. þing meeting, assembly, later entity, being, matter (subject of deliberation in an assembly), also act, deed, event, material object, body, being, from P.Gmc. *thengan appointed time (Cf. O.Fris. thing assembly, council, suit, matter,… …   Etymology dictionary

 • thing — [n1] something felt, seen, perceived affair, anything, apparatus, article, being, body, business, circumstance, commodity, concept, concern, configuration, contrivance, corporeality, creature, device, element, entity, everything, existence,… …   New thesaurus

 • Thing — Thing, Ting Ting, n. [Dan. thing, ting, Norw. ting, or Sw. ting.] In Scandinavian countries, a legislative or judicial assembly; used, esp. in composition, in titles of such bodies. See {Legislature}, Norway. [Webster 1913 Suppl.] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Thing — Sn Volks und Gerichtsversammlung der Germanen erw. obs. (18. Jh.) Stammwort. Die Volksversammlung hieß ahd. ding, as. thing, das in normaler Entwicklung mit Bedeutungsveränderung nhd. Ding ergeben hat. Vermutlich wegen dieser… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • thing — ► NOUN 1) an inanimate material object. 2) an unspecified object. 3) (things) personal belongings or clothing. 4) an action, activity, concept, or thought. 5) (things) unspecified circumstances or matters: how are things? 6) …   English terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”